IUCN Verklaring

IUCN heeft een reeks richtlijnen op het gebruik van de rode lijst van gegevens. Deze kan worden gedownload van de website van de rode lijst hier: http://intranet.iucn.org/webfiles/doc/SpeciesProg/RL_Guidelines_Data_Use.pdf

Onder oneigenlijk gebruik van de Rode Lijst gegevens verstaat het:

“Het automatisch koppelen van een wetgeving of regelgeving op de opneming van een soort in een bepaalde rode lijst Categorie –bijvoorbeeld: het uitvaardigen van nationale wetten die alle handel in een soort die in de lijst wordt vermeldt verbieden. Goed gereguleerde handel kan een positieve bijdrage leveren aan het behoud van een aantal bedreigde soorten, en kan essentieel voor menselijk levensonderhoud.”

Rode lijst beoordeling vermeldt dat, volgens ICES, het niveau van de oogst (in 2006) niet duurzaam kan zijn, echter vermeldt het geen en/of aanbeveelt het niet een stop van de handel of een stop op het oogsten van de soort. De vermelding geeft een aanbeveling voor een herstelplan (zoals deze ook is aanbevolen door ICES) en een gereguleerd beheer van de oogst en handel. Dit is zeer verschillend met een verbod. De IUCN Rode lijst beoordeling stelt dat volledige en onmiddellijke bescherming nodig is – dit betekent niet een verbod in oogst of handel, een geeft de voorkeur aan een volledig systeem van instandhoudingsmaatregelen welke dan ook worden aanbevolen.

Onder “key facts” geeft het document aan:

“Rode lijst Categorieën zijn breed – een kwetsbare soort is niet per se identiek status aan een andere kwetsbare soort. Een soort kan een daling (of een verbetering) in haar bestand laten zien zonder een noodzakelijkerwijze verandering op de Rode Lijst Categorie”.

De IUCN Rode lijst van bedreigde Species(®) is niet een op zichzelf staand systeem om prioriteiten te stellen voor instandhouding. Rode lijst evaluaties meten enkel het relatieve risico op uitsterven waarmee een soort, een ondersoort of sub-populaties worden geconfronteerd. Bij het stellen van instandhoudingsprioriteiten moet rekening worden gehouden met extra informatie.